ONLINE live ŠKOLENÍ: Změny v odpadovém hospodářství pro veřejnou správu platné od 1. 1. 2021

26. srpna 2020 09:00-12:30 hod

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc působí jako nezávislý poradce pro soukromé společnosti i veřejný sektor v životním prostředí, podnikové a komunální ekologii. Je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 15 let ve veřejné  správě, z toho 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu. 3 roky působil jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech, zajišťujících plnění rozšířené odpovědnosti výrobců elektrozařízení. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Věnuje se také implementaci  cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) ve firmách. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP a Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

Forma Online LIVE školení
Datum 26. srpna 2020
Délka 1 den (09:00 - 12:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pro zástupce obcí na úseku samostatné a přenesené působnosti v oblasti odpadového hospodářství a pro zástupce organizací a firem, zřizovaných obcemi v dané oblasti

Cíl

Seznámení účastníků školení z oblasti veřejné správy s novým zákonem o odpadech s návazností na nový související zákon o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech, s důrazem na změny povinností oproti stávající právní úpravě této oblasti. Potřeba nové právní úpravy vznikla v souvislosti s přijetím novel  směrnic na úrovni EU (tzv. Balíček k oběhovému hospodářství),  který výrazně mění zejména nakládání s komunálními odpady, a potřebou nahradit stávající nepřehledný zákon o odpadech (50 novel). Balíček těchto zákonů je projednáván Parlamentem České  republiky. Účinnost se přepokládá od 1.1.2021.
Rozsah a náplň
 • Balíček EU k oběhovému hospodářství (novely směrnic)
 • Aktuální stav legislativního procesu
 • Souvislosti mezi novým zákonem o odpadech a zákony o výrobcích s ukončenou životností a o obalech ve vztahu k obcím
 • Samostatná a přenesená působnost obcí ve vztahu k novému zákonu o odpadech
 • Základní pojmy – změny základních pojmů, nové pojmy, dopady na povinnosti,
 • Původce komunálních odpadů – postavení a změny povinností, evidenční a ohlašovací povinnosti
 • Obec jako provozovatel zařízení pro nakládání s komunálními odpady
 • Nakládání s komunálním odpadem
 • Nakládání s ostatními odpady
 • Nakládání s nebezpečnými odpady, ohlašování přepravy NO
 • Nakládání s odpady se speciálním režimem nakládání:
  - BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
  - KALY
  - ODPAD OBSAHUJÍCÍ AZBEST
  - ODPADY ZE ZDRAVOTNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE
  - ODPAD LÉČIV Z DOMÁCNOSTÍ
  - ODPADNÍ OLEJ
  - SEDIMENTY
  - ODPAD Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO, POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY, ODPAD PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK, ODPAD RTUTI, ODPADY S OBSAHEM
  - RADIONUKLIDŮ
 • Možnosti zapojení původců odpadů
 • Skládkování odpadů,
 • Poplatky za skládkování odpadů, Třídící sleva, možnosti započtení odpadů mimo sběr organizovaný obcí
 • Místní poplatky – formy a režimy zpoplatnění obyvatel
 • Obecně závazná vyhláška
 • Přestupky a sankce
 • Přechodná ustanovení
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: ONLINE live ŠKOLENÍ: Změny v odpadovém hospodářství pro veřejnou správu platné od 1. 1. 2021
Celkem 3 618 Kč (s DPH)

Partneři

Více