Zaměstnávání cizinců v ČR -aktuální povinnosti a legislativní výhled

23. května 2019 09:00-15:00 hod

Mgr. Matěj Daněk

Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2002-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) jako právní asistent, v následujících třech letech jako advokátní koncipient.V roce 2007 absolvoval stáž v Centrální kanceláři Ius Laboris v Bruselu. Od roku 2009 až dosud je advokátem PRK Partners. Vedle otázek pracovního práva, se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců zejména v rámci mezinárodních relokačních programů a pobytů zahraničních manažerů a statutárních orgánů na území České republiky. V rámci svého zaměření vede odborné semináře a publikuje odborné články. Matěj Daněk je členem České advokátní komory, CzELA (Czech Employment Lawyers Association), AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) a EELA (European Employment Lawyers Association).

Forma Seminář
Datum 23. května 2019
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Personalistům, manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Cíl

Cílem semináře je představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů.

Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti včetně legislativních plánů do budoucna (vládní novela zákona o pobytu cizinců zavádějící nové instrumenty pro sezónní a vnitropodnikově převáděné zaměstnance, včetně dalších novinek).

UPOZORNĚNÍ:
Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

Rozsah a náplň

1. Úvod do problematiky včetně novinek pro rok 2019V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a příslušné státní instituce, se kterými cizinec přichází do styku v rámci legalizace svého zaměstnání. Posluchači budou upozorněni na změny, které přinese novela zákona o pobytu cizinců, zejména s ohledem na nově zaváděné mimořádné pracovní vízum.

2. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníkůV rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o přechodný a trvalý pobyt.

3. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a žádostech o souhlas Ministerstva vnitra ČR se změnou zaměstnavatele a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.

4. Výjimky a zvláštní povolení
Tato část bude věnována představení alternativních postupů, tedy modré kartě, kartě vnitropodnikově převáděného zaměstnance, dlouhodobému vízu pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Fast Track atd.).


5. Závěr a diskuse
Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Zaměstnávání cizinců v ČR -aktuální povinnosti a legislativní výhled
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více